Regulamin

Ogólne warunki handlowe firmy Dodax AG
Stan na: styczeń 2018 r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

(1) Dodax AG, c / o VISTA CONSULT AG, Postplatz 1, 6301 Zug ("Dodax"), sprzedaje za pośrednictwem internetowej witryny eShop www.dodax.pl ("Witryna internetowa") Produkty ("Produkty") do każdej osoby, która złożyła zamówienie na zakup Produktów za pośrednictwem Witryny ("Klient"; "Dodax i Klient indywidualny jako "Strona", łącznie jako "Strony").

(2) Niniejsze ogólne warunki ("OWH") obowiązują w odpowiedniej wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy dla wszystkich relacji biznesowych między Dodax i jego klientami.

(3) Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie wyłącznie. Odmienne warunki klienta nie są uznawane, chyba że Dodax wyraził na to wyraźną zgodę na piśmie w indywidualnych przypadkach. Warunki te stanowią podstawę i część każdej umowy kupna, którą klient zawiera z Dodaxem ("umową zakupu").

(1) Każde zamówienie towarów wymaga wcześniejszej rejestracji jako klient z Dodax. Wielokrotne zgłoszenie pod różnymi nazwami lub adresami jest niedozwolone. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji klient zostaje przyjęty przez Dodax do systemu.

(2) Zatwierdzenie może zostać wycofane przez firmę Dodax w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

(3) W przypadku zamawiania produktów z oceną wieku, Dodax może wymagać dostarczenia z wyprzedzeniem kopii dokumentu tożsamości lub innego dowodu pełnoletności.

(1) Prezentacja asortymentu produktów Dodax na stronie internetowej nie stanowi oferty zawarcia umowy kupna i nie jest wiążąca.

(2) Zamówienia produktów są możliwe tylko w kanałach komunikacji przedstawionych klientowi podczas procesu składania zamówienia. Zlecenie produktu złożone przez klienta stanowi jego wiążącą ofertę dla Dodax na zakup produktów na tych warunkach. Klient otrzymuje e-mail potwierdzający odbiór zamówienia (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie oznacza akceptacji oferty zakupu, a jedynie informuje klienta o otrzymaniu oferty zakupu.

(3) Umowa kupna między klientem a firmą Dodax pochodzi wyłącznie z wyraźnej pisemnej (e-mail jest wystarczająca) przyjęcia zamówienia, odpowiednio. z wysyłką zamówionego produktu do klienta lub możliwością pobrania. Akceptacja podlega prawnej dopuszczalności i dostępności zamówionych towarów lub usług. Jeśli Dodax nie może zaakceptować oferty kupna klienta, klient zostanie o tym odpowiednio poinformowany. Tylko czasowo nieobjęte dostawą towary lub usługi są oznaczone dla klienta, a oferta klienta pozostaje.

(1) Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy i wysyłki podane ceny podlegają zmianom cen przez dostawców Dodax. Ceny mogą ulec zmianie mimo że wysiłki Dodax na stronie internetowej mogą być pomyłką w cenie lub w takim przypadku Dodax, według własnego uznania, skontaktuje się z klientem przed dostawą lub anulowaniem zamówienia i powiadomi klienta o anulowaniu zamówienia.

(2) Klient wyraża zgodę na złożenie zamówienia w cenach podanych na stronie internetowej oraz w warunkach płatności.

(1) Dostawa produktów obecnie tylko do adresów w obrębie Unii Europejskiej. Dostawy poza Unią Europejską nie są obecnie możliwe. Odnosi się to również do dostarczenia produktów cyfrowych (np pliki do pobrania muzyka, e-książki, itp) za pośrednictwem pobierz.

(2) Zasadniczo po zawarciu umowy należy zapłacić cenę zakupu i wszelkie koszty wysyłki. Dodax może uzależnić dostarczenie produktów od wcześniejszej zapłaty za Produkty bez podawania przyczyny.

(3) Jeżeli całkowicie lub częściowo zobowiązania płatnicze klientowi za odsetki w wysokości 5% jest zbierany i Dodax może, niezależnie od uzgodnionego terminu dostawy, zrezygnować w drodze pisemnego zawiadomienia od umowy. Dodax może naliczyć opłatę za przypomnienie w wysokości 15,00 CHF za pisemne przypomnienie o płatności. Zastrzeżenie dalszych szkód spowodowanych niewykonaniem zobowiązania, w tym kosztów poboru, pozostaje zastrzeżone.

(4) Dodax zastrzega sobie prawo do weryfikacji płatności kartą kredytową lub poleceniem zapłaty przed zaakceptowaniem zamówienia klienta.

(5) Fakturowanie przez klienta oraz zatrzymanie płatności za wadliwe produkty jest niedopuszczalne. Cesja roszczeń klienta przeciwko Dodax jest niedopuszczalna.

(6) Kupony, programy premiowe lub udzielone rabaty nie mogą być kumulowane w ramach tego samego zamówienia.

(1) Dostawa produktów jest obecnie możliwa tylko na adresy w obrębie Unii Europejskiej, dostawy poza Unię Europejską nie są obecnie możliwe, dotyczy to również dostarczania produktów cyfrowych (np. pobrań muzyki, e-książek itp.) za pośrednictwem pobierz.

(2) Dostawy są dokonywane drogą pocztową lub kurierską na adres dostawy wskazany przez klienta przy składaniu zamówienia. Częściowe dostawy są dozwolone. Dodatkowe koszty wysyłki częściowych dostaw ponosi Dodax.

(3) Dodax ma prawo obciążyć klienta za wszelkie zmiany adresu dostawy dokonane przez niego po złożeniu zamówienia, dodatkowe koszty wynikające z tej zmiany.

(4) Terminy i daty dostawy określone na stronie internetowej lub w powiadomieniu o zamówieniu od Dodax, o ile informacje zostały dostarczone, są jedynie szacunkowe. Dodax nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.

(5) Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na klienta w momencie wysyłki produktu.

(6) Dostawa odbywa się po kosztach wysyłki podanych w indywidualnym przypadku.

(7) W przypadku dostaw za pomocą pobierania roszczenia dotyczące funkcjonowania pobierania wygasają, gdy wyczerpią się wszystkie dostępne licencje, np. kopiując do odtwarzaczy mobilnych, przebudowując komputer itp.

(1) Zamówienia złożone z Dodaxem są z reguły wiążące, a klient jest zobowiązany do zaakceptowania usługi.

(2) Niezależnie od praw prawnych klienta do produktów bez podania przyczyny powrotu do kredytu w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, pod warunkiem, że są w doskonałej kondycji i chodliwy. Zwrot jest wyłączony w

  • produkty łatwo psujące się;
  • dźwięk, obrazy i nośniki danych (płyty CD, DVD, płyty itp.), O ile nie są używane, spawane lub plombowane i zwracane w oryginalnym opakowaniu;
  • w przypadku produktów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu (na przykład, gdy są dostarczane w postaci plików do pobrania, e-książek itp.);
  • zgodnie ze specyfikacją produktów wykonanych przez klienta.

(3) Wadliwe lub nieprawidłowo dostarczone produkty zostaną zastąpione przez Dodax, jeśli to możliwe. Jeśli dostawa zastępcza nie jest możliwa, obie strony mogą zażądać zwrotu zakupu.

(4) Koszt i ryzyko zwrotu produktów ponosi klient, chyba że dostarczone produkty nie odpowiadają zamówieniu.

(1) Dostarczone i pobrane produkty muszą zostać niezwłocznie sprawdzone pod kątem dokładności, kompletności i integralności, a wszelkie oczywiste usterki lub uszkodzenia muszą zostać zgłoszone do Dodax natychmiast po wykryciu, ale nie później niż dziesięć (10) dni kalendarzowych po otrzymaniu dostawy lub pobrania. W przeciwnym razie utracisz prawa do tych praw.

(2) Wady ukryte należy zgłosić w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od momentu stwierdzenia wady, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dostarczenia przez klienta. Powiadomienia o wadach muszą być sporządzone na piśmie oraz z dokładnym opisem charakteru i zakresu wady.

(3) Jeżeli reklamacja nie zostanie wniesiona w terminie, produkty uważa się za zatwierdzone zgodnie z umową.

(1) Odpowiedzialność firmy Dodax za własną winę oraz za szkody poniesione przez jej pracowników, przedstawicieli prawnych i pełnomocników jest ograniczona do zamierzonego i rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za szkody pośrednie i szkody następcze wynikające z użytkowania, spowodowane dysfunkcją lub utratą wydajności, jest wykluczona w zakresie dozwolonym przez prawo.

Obowiązują najnowsze zasady prywatności Dodax dostępne na stronie internetowej.

Dodax ma prawo do bezpłatnego ponownego wykorzystania informacji o klientach lub informacji zwrotnych oraz do wykorzystania ich w całości w skróconej formie z lub bez oświadczenia autorów.

(1) Dodax zastrzega sobie prawo do modyfikacji i modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym czasie. Zmienione warunki są publikowane na stronie internetowej i wiążące dla tej publikacji.

(2) Zgoda klienta nie jest wymagana w przypadku dostosowań i zmian warunków, które są wprowadzane tylko w przypadku niejasności.

Dostawca i partner umowy ofert tej witryny:


Dodax AG
Oberneuhofstrasse 10
6340 Baar
Szwajcaria

(1) Jeżeli jakakolwiek część niniejszych zasad i warunków jest lub staje się nieskuteczna lub niewykonalna, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień i zostanie zastąpiona skutecznymi lub praktycznymi i ekonomicznie najbardziej podobnymi przepisami.

(2) Niniejsze zasady i warunki podlegają wyłącznie prawu szwajcarskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Konwencja sprzedaży ONZ).

(3) Jeśli klient jest handlowcem, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią są obowiązkiem sądów w miejscu zamieszkania Dodax. W przeciwnym razie zastosowanie ma Art. 32 ZPO.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby strona była jeszcze bardziej funkcjonalna i przyjazna użytkownikowi. Prosimy kliknąć „Akceptuj cookies”! Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.