Dodax

Wyszukaj sposród 1168649 produktów

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Dodax AG
Stan na luty 2012 r.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

(1) Dodax AG, c/o VISTA CONSULT AG, Postplatz 1, 6301 Zug („Dodax”), sprzedaje poprzez platformę internetową www.dodax.pl („Platforma”) produkty („Produkty”) osobom, które złożyły zamówienie na zakup Produktów poprzez Platformę („Klient”; Dodax oraz Klient zwani osobno „Stroną” oraz łącznie „Stronami”).

(2) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe („OWH”) stosuje się w brzmieniu obowiązującym w czasie zawarcia danej umowy wobec wszystkich stosunków gospodarczych pomiędzy Dodax a jej Klientami.

(3) Niniejsze OWH mają wyłączne zastosowanie. Inne warunki Klienta nie są uznawane, chyba że Dodax w danym przypadku wyraził na to wyraźną zgodę w formie pisemnej. Niniejsze OWH stanowią podstawę i element składowy każdej umowy sprzedaży, którą Klient zawiera z Dodax („Umowa Sprzedaży”).

2.  Rejestracja

(1) Każde zamówienie towaru wymaga wcześniejszej rejestracji Klienta w Dodax. Kilkukrotna rejestracja pod różnymi nazwami lub adresami jest niedopuszczalna. Wraz ze skutecznym zakończeniem procesu rejestracji Klient zostaje dopuszczony przez Dodax do systemu.

(2) Dopuszczenie może zostać odwołane przez Dodax w każdym momencie bez podania przyczyn.

(3) Przy zamówieniu produktów z ograniczeniem wiekowym Dodax może uprzednio zażądać doręczenia kopii dowodu osobistego lub innego dowodu stwierdzającego wiek.

3.  Zawieranie umów

(1) Prezentacja asortymentu Dodax na Platformie nie stanowi oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i nie jest wobec tego wiążąca.

(2) Zamawianie Produktów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji udostępnionych Klientowi w ramach procedury zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia na produkt stanowi wiążącą ofertę skierowaną do Dodax, której przedmiotem jest zakup Produktów na podstawie niniejszych warunków. Klient otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania zamówienia (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz informuje jedynie Klienta o wpłynięciu oferty.

(3) Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Dodax dochodzi do skutku dopiero z momentem wyraźnego pisemnego (wystarcza forma mailowa) potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wzgl. wysyłki zamówionego Produktu do Klienta lub udostępnienia do pobrania. Przyjęcie oferty następuje z zastrzeżeniem zgodności z prawem oraz dostępności zamówionego towaru lub usługi. Jeżeli Dodax nie może przyjąć oferty Klienta, Klient zostanie o tym odpowiednio powiadomiony. Towary lub usługi niedostępne jedynie tymczasowo są rezerwowane dla Klienta, a oferta Klienta pozostaje ważna.

4.  Ceny

(1) Wszelkie podane ceny zawierają ustawowy podatek od towarów i usług i nie zawierają kosztów dostawy i wysyłki. Podane ceny obowiązują z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian cen dostawców Dodax. Zastrzega się możliwość dopasowania cen. Pomimo wysiłków Dodax na Platformie może wystąpić błąd w cenie lub opisie Produktu. W takim przypadku Dodax, według własnego uznania, skontaktuje się z Klientem przed wysyłką lub anulowaniem zamówienia oraz poinformuje Klienta o anulowaniu zamówienia.

(2) Klient oświadcza, że wraz ze złożeniem zamówienia zgadza się na podane na Platformie ceny oraz warunki zapłaty.

5.  Płatność

(1) Dodax akceptuje wyłącznie te sposoby płatności, które zaoferowane zostały Klientowi podczas procedury składania zamówienia.

(2) Zasadniczo cena zakupu oraz ewentualnie koszty wysyłki stają się wymagalne w momencie zawarcia umowy. Dodax może bez podania przyczyn uzależnić dostawę Produktów od uprzedniej zapłaty.

(3) Jeżeli klient nie wykona zobowiązania do zapłaty w całości lub części, naliczone zostaną odsetki za zwłokę w wysokości 5%, a Dodax może, niezależnie od uzgodnionego terminu dostawy, odstąpić od umowy w drodze pisemnego oświadczenia. Za pisemną informację o nieuiszczonej zapłacie Dodax może nałożyć zryczałtowaną opłatę w wysokości 10,00 CHF. Nie narusza to prawa do dochodzenia dalszych kosztów wynikających ze zwłoki, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności.

(4) Dodax zastrzega sobie prawo weryfikacji płatności kartą kredytową lub poleceniem zapłaty przed przyjęciem zamówienia Klienta.

(5) Potrącenie ze strony Klienta, jak też zatrzymanie zapłaty w związku z wadami Produktów nie jest dopuszczalne. Cesja wierzytelności Klienta przysługujących mu w stosunku do Dodax nie jest dopuszczalna.

(6) Bony, programy bonusowe lub udzielone rabaty nie kumulują się w ramach jednego zamówienia.

6.  Dostawa i koszty wysyłki

(1) Dostawa następuje pocztą lub kurierem na adres podany przez Klienta przy zamówieniu. Dopuszczalna jest dostawa częściowa. Dodatkowe koszty wysyłki w związku z dostawą częściową pokrywa Dodax.

(2) Dodax jest uprawniony do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami powstałymi w związku z dokonaną przez Klienta zmianą adresu dostawy po złożeniu zamówienia.

(3) Jeżeli terminy dostaw podane zostały na Platformie lub w informacji Dodax o zamówieniu, stanowią one jedynie dane szacunkowe. Dodax nie jest wobec tego odpowiedzialny za zwłokę w dostawie.

(4) Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta w momencie wysyłki Produktu.

(5) Dostawa następuje za opłatą wskazaną w danym przypadku jako koszty wysyłki.

(6) Przy dostawach w formie pobrania roszczenia o funkcjonowanie pobrania wygasają, gdy wszelkie dostępne licencje zostaną wykorzystane, np. poprzez skopiowanie na przenośny odtwarzacz, format komputera itp.

7.  Prawo do zwrotu, gwarancja

(1) Zamówienia złożone w Dodax są zasadniczo wiążące, a Klient jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia.

(2) Niezależenie od ustawowych praw Klient może zwrócić Produkty bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania Produktów, o ile znajdują się one w stanie nienagannym i nadają się do sprzedaży, w zamian za zwrot zapłaty. Zwrot jest wykluczony w przypadku

  • Produktów psujących się
  • zapisanych nośników informacji (płyty CD, DVD, kasety itp.), o ile nie zostaną odesłane nieużywane, zaplombowane lub zapieczętowane oraz w oryginalnym opakowaniu;
  • Produktów, które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do odesłania (np. w przypadku dostawy poprzez pobranie, e-booki itp.);
  • Produktów wytworzonych zgodnie ze specyfikacją Klienta.

(3) Wadliwe lub niewłaściwe dostarczone Produkty zostaną w miarę możliwości wymienione przez Dodax. Jeżeli dostawa zastępcza nie jest możliwa, obie strony mogą zażądać anulowania sprzedaży.

(4) Koszty i ryzyko odesłania Produktów ponosi Klient, za wyjątkiem, gdy dostarczone Produkty nie odpowiadają zamówionym.

8.  Obowiązek kontroli

(1) Stan dostarczonych i pobranych Produktów winni Państwo niezwłocznie skontrolować pod kątem prawidłowości, kompletności oraz braku uszkodzeń. Widoczne błędy lub szkody należy zgłosić Dodax niezwłocznie, nie później niż w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od otrzymania dostawy wzgl. od pobrania. W przeciwnym wypadku roszczenia związane z wadami wygasają.

(2) Wady ukryte Klient winien zgłosić w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od dnia ich ujawnienia, najpóźniej jednakże w ciągu 12 miesięcy od dostawy. Zawiadomienia o wadach należy sporządzić w formie pisemnej z podaniem dokładnego opisu, a także rodzaju i zakresu wady.

(3) Jeżeli wady nie zostaną zgłoszone w terminie, uważa się, że Produkty zostały zaakceptowane jako zgodne z umową.

9.  Odpowiedzialność cywilna

(1) Odpowiedzialność Dodax za zaniedbania własne i swoich pracowników, ustawowych przedstawicieli oraz podwykonawców ogranicza się do przypadków umyślności oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za szkody pośrednie oraz szkody następcze, które wynikają z wykorzystania świadczenia, niewłaściwego wykonania lub niewykonania świadczenia jest wyłączona w ustawowo dopuszczalnym zakresie.

10.  Ochrona danych

Zastosowanie ma polityka prywatności Dodax dostępna na Platformie.

11.  Feedback

Dodax ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania recenzji Klientów oraz do korzystania z nich jako całości lub w skróconej formie z lub bez podania danych autora.

12. Zmiany / dostosowania OWH

(1) Dodax zastrzega sobie prawo do dopasowania oraz zmiany niniejszych OWH w dowolnym czasie. Dostosowane wzgl. zmienione OWH są publikowane na Platformie i stają się wiążące w momencie ich publikacji.

(2) Zgoda Klienta nie jest wymagana dla dostosowań i zmian OWH, które miały miejsce wyłącznie w związku z ich niejasnością.

13.  Adres

Operatorem oraz kontrahentem ofert niniejszej Platformy jest:

Dodax AG

c/o VISTA CONSULT AG
Postplatz 1
6301 Zug
Szwajcaria

14.  Postanowienia końcowe

(1) W razie, gdy część z niniejszych Ogólnych Warunków okaże się bezskuteczna lub niewykonalna, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Na jej miejsce wstępują skuteczne lub wykonalne oraz możliwe najbardziej gospodarczo równoważne postanowienia.

(2) Niniejsze OWH podlegają wyłącznie prawu szwajcarskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).

(3) O ile Klient jest kupcem, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich sporów w związku z niniejszą umową jest sąd właściwy dla siedziby Dodax. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje art. 32 ZPO (Kodeksu postępowania cywilnego).